Post

Przychody finansowe a przychody operacyjne?

Istnieje wiele rodzajów zysków, które mogą być osiągane przez przedsiębiorstwo. Przychody te są przed odliczeniem podatków oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne. Przychody można podzielić na dwa główne rodzaje. Są to dochody z działalności operacyjnej i dochody finansowe. Jakie są różnice? Które przychody można zaliczyć do przychodów finansowych, a które do przychodów operacyjnych? Oto najważniejsze informacje. 12

Przychody operacyjne

Do przychodów operacyjnych zaliczamy przede wszystkim te, które generowane są przez podstawową działalność firmy. Jest to ta działalność, która została założona. Nazywa się to przychodami operacyjnymi i stąd określenie "przychody operacyjne". Pochodzą one ze sprzedaży lub usług dóbr i usług, które stanowią podstawową działalność przedsiębiorstwa. Mogą one również pochodzić z działalności pośredniej, takiej jak sprzedaż niepotrzebnych już środków trwałych.

Dochód z działalności operacyjnej jest zapisywany w rachunku zysków i strat w dwóch częściach. Pierwsza część obejmuje działalność bezpośrednią (sprzedaż lub zakup towarów i/lub usług), podczas gdy druga część obejmuje działalność pośrednią (sprzedaż lub zakup aktywów trwałych).

Dochód z działalności operacyjnej jest tylko jedną z części całkowitego dochodu przedsiębiorstwa. Całkowite sprawozdanie powinno zawierać również dochody finansowe i nadzwyczajne.

Dochody finansowe

Przychody finansowe odnoszą się do działalności inwestycyjnej lub finansowej przedsiębiorstwa. Są one również księgowane w rachunku zysków i strat. Zyski, które są czerpane z:

  • sprzedaży papierów wartościowych
  • dywidendy;
  • Odsetki od lokat bankowych
  • odsetki od udzielonych pożyczek
  • Odsetki od weksla własnego;
  • odsetki od dłużnych papierów wartościowych, np. obligacji
  • Odsetki od przeterminowanych płatności kontrahentów
  • Różnice kursowe w transakcjach w walutach obcych

Wszystkie wygenerowane przychody muszą być starannie zarejestrowane i zaksięgowane na odpowiednich kontach. Wszystkie przychody muszą być uwzględnione w całkowitych przychodach firmy. W ten sposób oblicza się sytuację finansową i kondycję przedsiębiorstwa.

Wpływ na parametry mogą mieć również zyski nadzwyczajne, które nie są bezpośrednio związane z działalnością operacyjną lub finansową, ale wynikają ze szczęścia. Należy pamiętać, że muszą być one brane pod uwagę.

Zyski nadzwyczajne

Zyski nadzwyczajne to wszelkie zyski, które nie pochodzą z działalności operacyjnej przedsiębiorstwa i nie mają z nią żadnego związku. Zyski te, zgodnie z prawem, mogą być bezpośrednio związane z okolicznościami losowymi. Mogą one stanowić rekompensatę za straty poniesione przez spółkę w wyniku nieszczęśliwych zdarzeń losowych, takich jak pożar, huragan, powódź itp.

Dochód firmy to po prostu suma wszystkich przychodów i zysków. Niektóre z nich są bezpośrednio lub pośrednio związane z podstawową działalnością firmy, podczas gdy inne są związane z jej działalnością finansową (inwestycje pożyczki dywidendy), a niektóre są nieplanowane, ponieważ są losowe.