Post

Dowiedz się, jaki jest koszt zatrudnienia pracownika

Pracownik otrzymuje mniej niż wynosi całkowity koszt zatrudnienia. Koszt wynagrodzenia brutto pracownika to nie tylko odpowiedzialność właściciela firmy, ale również część składek ZUS. Wyjaśnimy, jaki jest całkowity koszt zatrudnienia pracownika, który otrzymuje minimalne wynagrodzenie.

Ile wynosi płaca minimalna?

Płaca minimalna w 2020 roku została znacznie podwyższona w stosunku do obowiązującej płacy minimalnej w roku poprzednim. Obecnie płaca minimalna wynosi 2600 zł (o 350 zł więcej niż w 2019 r.). Pracodawcy, którzy zatrudniają pracowników w swojej firmie, są teraz odpowiedzialni za płacenie więcej w związku ze wzrostem płacy minimalnej.

Jaki jest koszt zatrudnienia pracownika na umowę o pracę

Pracodawcy, którzy zatrudniają pracowników na podstawie umowy o pracę, ponoszą koszt wynagrodzenia brutto, a także są zobowiązani do odprowadzania części składek na ubezpieczenie społeczne. Następujące składki są opłacane przez pracodawcę:

  • Składka emerytalna (w wysokości 9,76% od wynagrodzenia brutto pracownika)
  • Składka na rentę inwalidzką (w wysokości 6,50% wynagrodzenia brutto dla pracowników)
  • Składka wypadkowa (w wysokości 1,67% od wynagrodzenia brutto pracownika).
  • Składka na Fundusz Pracy w wysokości 2,45% wynagrodzenia brutto
  • Składka na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (w wysokości do 0,1% wynagrodzenia brutto pracownika).

Płaca minimalna a całkowity koszt zatrudnienia pracownika

Jeżeli pracownik otrzymuje wynagrodzenie minimalne (2600 zł brutto), to pracodawca będzie ponosił dodatkowe koszty poza wynagrodzeniem brutto.

  • Składka emerytalna - 253,76 zł,
  • Składka na rentę z tytułu niezdolności do pracy - 169,00 zł
  • składka wypadkowa - 43,42 zł,
  • Składka na Fundusz Pracy - 63,70 zł
  • Składka na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych - 2,60 zł.

Oznacza to, że dodatkowe koszty zatrudnienia pracownika na umowę o pracę wynoszą łącznie 532,48 zł. Łączny koszt zatrudnienia pracownika, który otrzymuje wynagrodzenie minimalne wynosi 3133,248 zł.

W przypadku umów cywilnoprawnych, koszty ponoszone przez pracodawcę

Pracodawca odpowiada jedynie za wynagrodzenie brutto pracowników, jeśli została zawarta umowa o dzieło. Umowa ta nie wymaga odprowadzania składek na ubezpieczenie społeczne. Wyjątkiem od tej zasady jest sytuacja, gdy umowę o dzieło podpisuje pracownik, który wykonuje pracę na rzecz pracodawcy w ramach umowy o pracę. Jeżeli umowa zlecenia jest jedynym źródłem zatrudnienia, pracodawca ponosi koszty wynagrodzenia brutto pracownika oraz składek. Pracodawca ponosi koszt wynagrodzenia brutto tylko wtedy, gdy pracownik jest zatrudniony u innego pracodawcy. Jeśli umowa zlecenia jest zawarta pomiędzy przedsiębiorcą a studentem poniżej 26 roku życia, pracodawca nie musi odprowadzać składek na ubezpieczenie społeczne.