Post

Co to jest kara umowna? W jaki sposób można ją rozliczyć?

Kara umowna odnosi się do formy odszkodowania, która jest uregulowana w Kodeksie cywilnym. Warunki kary umownej mogą być ustalone przez strony, ale zawsze ma ona na celu wykonanie zobowiązania. Kara umowna może być kosztem uzyskania przychodu, a obecne środowisko epidemiologiczne sprzyja jej naliczaniu.

Co to jest kara umowna?

Kara umowna to płatność, która wynika z umowy zawartej pomiędzy dwoma stronami. Jedna strona będzie musiała zapłacić drugiej uzgodnioną kwotę, jeżeli nie wywiąże się z umowy. W celu naprawienia szkody zostanie wypłacone odszkodowanie w określonej wysokości. Kara umowna ma charakter represyjno - prewencyjny i nie może być traktowana jako substytut wykonania umowy.

Kara umowna a koszty uzyskania przychodów
Ustawa o CIT wyraźnie wskazuje, że kary umowne nie mogą być zwracane w koszty uzyskania przychodów. Są to odszkodowania za:

  • Wady dostarczonego towaru
  • Usługi i wykonane prace, które nie spełniają standardów
  • Opóźnioną dostawę towarów bez wad
  • Odmowę usunięcia wad towarów, robót i usług.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach opowiedział się za interpretacją ustawy. Zgodnie z tą interpretacją tylko te przypadki mogą być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów z tytułu kar umownych. Nie jest zatem zasadne twierdzenie, że każda kara umowna dotyczy wadliwego towaru. Jeżeli kara nie została wymieniona, to należy ją ocenić zgodnie z ogólnymi zasadami klasyfikacji kosztów uzyskania przychodów określonymi w ustawie o CIT. Kary muszą być zapłacone w celu osiągnięcia przychodu, zabezpieczenia lub zachowania źródła. Większość kar umownych spełnia ten warunek. Zdaniem WSA w Gliwicach odsetki od kary umownej nie są wyłączone z możliwości zaliczenia ich do kosztów uzyskania przychodów.

W czasach pandemii następują zmiany w karach umownych

Tarcza 4.0 łagodzi warunki rozliczania kosztów uzyskania przychodów. Jest to korzystne dla podatników. Wszystkie wymienione powyżej kary, czyli koszty uzyskania przychodów można zaliczyć do tych, które wynikają z wad towarów, usług lub robót budowlanych. Ważne jest, aby udowodnić, że wada powstała na skutek opóźnienia lub epidemii. Jest to dobre rozwiązanie w czasach, gdy wiele imprez, przyjęć i konferencji zostało odwołanych lub produkcja wielu firm została ograniczona.

Jak rozliczyć karę umowną w czasie pandemii?

Kara umowna może być wyłączona z kosztów uzyskania przychodów, jeżeli została poniesiona w celu osiągnięcia przychodów, zabezpieczenia lub zachowania źródła. Jeżeli kara umowna należy do jednej z kategorii wyłączonych z kosztów uzyskania przychodów na podstawie ustawy o CIT, a jej wystąpienie jest związane z panującym stanem epidemicznym, wówczas należy udowodnić, że istnieje związek pomiędzy poniesionymi karami, a sytuacją COVID-19.