Post

Jak powinien wyglądać aktywny żal online?

Aby nie zostać ukaranym za wykroczenie podatkowe, należy złożyć w urzędzie skarbowym czynny żal. Możliwe jest złożenie czynnego żalu w formie pisemnej lub w urzędzie stacjonarnym. Jednakże zawiadomienie to nie jest skuteczne, jeżeli organ ścigania posiada jednoznacznie udokumentowaną wiedzę o popełnieniu przestępstwa lub wykroczenia.

Czynny żal - w jakiej ustawie został opisany?

Artykuł 16 SS 1 Kodeksu karnego skarbowego zawiera regulacje dotyczące czynnej skruchy. Ten fragment ustawy stanowi, że osoba, która zawiadamia organ o popełnieniu czynu zabronionego po jego popełnieniu, nie podlega karze za wykroczenie skarbowe lub przestępstwo skarbowe. Aby uniknąć kary, ważne jest ujawnienie okoliczności towarzyszących popełnieniu czynu. Ważne jest wskazanie, kto brał udział w jego popełnieniu.

Jaki jest najlepszy sposób na wyrażenie skruchy?

W następujących przypadkach czynny żal nie jest dopuszczalny na podstawie art. 16 SS 5 Kodeksu karnego skarbowego:

Jeżeli zawiadomienie zostało złożone po uzyskaniu przez organ ścigania udokumentowanej wiedzy o popełnieniu przestępstwa skarbowego lub wykroczenia skarbowego,
jeżeli czynny żal został złożony przez organ ścigania po podjęciu przez niego czynności służbowej, tj. przeszukania, oględzin lub kontroli, mającej na celu ujawnienie przestępstwa skarbowego lub wykroczenia skarbowego (chyba, że stanowił on podstawę do wszczęcia postępowania w sprawie tego czynu).
Jak złożyć czynny żal online?
W przeszłości czynny żal można było złożyć tylko osobiście w urzędzie. Kodeks karny skarbowy zmienił się w ten sposób, że zawiadomienie można teraz złożyć drogą elektroniczną. Zawiadomienie musi być złożone w formie elektronicznej lub pisemnej, zgodnie z art. 16 SS 4 tej ustawy. Pisma elektroniczne muszą być opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem osobistym lub podpisem zaufanym. Czynną skruchę najlepiej złożyć za pośrednictwem ePUAP do właściwego urzędu skarbowego. Zawiadomienie można złożyć również za pośrednictwem portalu podatkowego.

Co powinno znaleźć się w akcie skruchy?

Przepisy Kodeksu karnego skarbowego nie zawierają informacji o elementach, które powinny znaleźć się w akcie skruchy. Ważne jest, aby w zawiadomieniu znalazły się dane osoby, która złożyła czynną skruchę. Pismo musi także zawierać dane adresata (czyli naczelnika lub urzędu skarbowego). Poza tym należy opisać czyn zabroniony oraz okoliczności jego popełnienia. Zawiadomienia powinny zawierać informacje o osobach, które brały udział w popełnieniu przestępstwa lub wykroczenia skarbowego. Warto też w informacji o czynnej pokucie wskazać, czy sprawca podjął działania zmierzające do naprawienia czynu. Jeżeli do tego nie doszło, należy wskazać termin zapłaty. Ważne jest, aby w zawiadomieniu kierowanym do urzędu skarbowego podkreślić fakt, że podobne zdarzenie miało miejsce po raz pierwszy.