Post

Sprawdź przedłużone terminy sprawozdań finansowych i budżetowych

W dniu 31 marca 2020 roku zostało opublikowane rozporządzenie Ministra Finansów. W związku z tym wydłużeniu uległy terminy składania różnych sprawozdań. Zmiany te dotyczą m.in. sprawozdań budżetowych i finansowych. Jakie są obecnie obowiązujące terminy składania sprawozdań?

Wydłużenie terminów sprawozdań finansowych o 2 lub 3 miesiące

Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą są obecnie zobowiązane do złożenia sprawozdania finansowego do KAS do 31 lipca 2020 r. Termin na sporządzenie i zamieszczenie na stronie internetowej raportu lub raportu grupowego na temat danych niefinansowych, a także na sporządzenie, zatwierdzenie i ogłoszenie rocznego sprawozdania finansowego i rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego został wydłużony o 3 miesiące, a w przypadku podmiotów podlegających KNF o 2 miesiące. Ten sam termin dotyczy sporządzenia i przekazania do publicznej wiadomości sprawozdania z płatności oraz skonsolidowanych sprawozdań z płatności, a także sprawozdania z działalności oraz sprawozdania z działalności grupy kapitałowej.

Dodatkowe przedłużenia terminów są możliwe w przypadku sprawozdań finansowych

Art. Terminy przekazywania i zatwierdzania raportów, w tym sprawozdań finansowych, określone w art. 4 ust. 1 i 2, oraz terminy zatwierdzania i sporządzania sprawozdań, w tym sprawozdań finansowych, określone w art. 5 ust. 1 i 2, nie mogą być przedłużane. Terminy zatwierdzania i sporządzania rocznych sprawozdań finansowych, określone w § 39 ust. 1 i 4 rozporządzenia w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy emerytalnych, zostały przedłużone o dwa miesiące. Terminy zatwierdzenia i przekazania do publikacji rocznych sprawozdań finansowych oraz rocznych połączonych sprawozdań finansowych i jednostkowych sprawozdań subfunduszy (o których mowa w SS 40 ust. 2 i 3 rozporządzenia w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych) zostały przedłużone o 2 miesiące. Terminy dla jednostek budżetowych, określonych w rozporządzeniu o rachunkowości budżetowej, zostały wydłużone o 2 miesiące na sporządzenie sprawozdania finansowego; 60 dni na sporządzenie sprawozdania finansowego jednostki podległej organowi, złożenie sprawozdania finansowego oraz publikację sprawozdania finansowego na BIP).

Wydłużone terminy na sporządzanie sprawozdań budżetowych

W ustawie o finansach publicznych wydłużono terminy publikacji informacji wynikających z rozporządzenia. Art. 37 ustawy daje zarządowi jednostki samorządu terytorialnego termin na podanie informacji do publicznej wiadomości. 37 ustawy, aby umożliwić właściwemu zarządowi jednostki samorządu terytorialnego otrzymanie informacji opisanych w art. 265 ust. 1 ustawy, oraz informacji opisanych w art. 265 ust. 1 ustawy. 266 ustawy organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego lub RIO wydłużono termin na przekazanie 266 ustawy do 30 dni. Art. 270 par. 1 i 4 ustawy został wydłużony o 60 dni. Wydłużono o 21 dni terminy składania sprawozdań zgodnie z wymogami rozporządzenia w sprawie sprawozdawczości budżetowej. Dotyczy to sprawozdań kwartalnych Rb-50 za I kwartał 2020 r. Patrz załącznik nr 38 do rozporządzenia. W przypadku sprawozdań opisanych w załączniku nr 38 do rozporządzenia; w przypadku sprawozdań opisanych w załączniku nr.