Post

Praca zdalna - regulacje prawne

Kodeks pracy nie zawiera żadnych przepisów dotyczących pracy zdalnej. Ten rodzaj pracy nie został wymieniony w specustawie dotyczącej koronawirusów. Propozycję uregulowania pracy zdalnej rząd zawarł w projekcie ustawy o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych w celu zapewnienia płynności finansowej przedsiębiorcom poszkodowanym przez COVID-19 oraz o zmianie innych ustaw.

Praca zdalna a kodeks pracy

Telepraca jest uregulowana w Kodeksie pracy. Dokument ten nie zawiera informacji na temat pracy zdalnej. Chociaż praca zdalna i telepraca mają wiele podobieństw, nie są to jednak dokładnie te same pojęcia. W czasie pandemii COVID-19 została uchwalona ustawa określająca m.in. zasady i procedury zapobiegania zakażeniom SARS-CoV-2. Dotyczy ona również pracy zdalnej.

Praca zdalna w świetle ustawy
Ustawa o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, zwalczaniem i przeciwdziałaniem pandemii COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz sytuacji kryzysowych nimi spowodowanych zawiera informacje dotyczące pracy zdalnej. Art. 3 ust. 1 stanowi, że pracodawca może polecić pracownikowi pracę zdalną na czas określony w celu przeciwdziałania COVID-19.

Praca zdalna została uwzględniona w projekcie ustawy

Rządowy projekt ustawy o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych dla przedsiębiorców poszkodowanych przez COVID-19 oraz o zmianie niektórych ustaw poruszył temat pracy zdalnej. W dokumencie zaproponowano zmianę art. 3 specustawy koronawirusowej.

Wymagana jest przestrzeń i możliwości techniczne

W projekcie ustawy proponuje się dodanie ust. 3 do art. 3 specustawy. Stanowi on, że pracownik może być skierowany do pracy zdalnej, jeżeli posiada umiejętności i możliwości techniczne do jej wykonywania, a charakter jego pracy na to pozwala. Praca zdalna jest możliwa, gdy wykorzystywana jest komunikacja na odległość lub gdy polega na wytwarzaniu części materialnych lub świadczeniu usług.

Możliwości pracy zapewnione przez pracodawcę
Kolejne dwa paragrafy projektu ustawy stanowią, że pracodawca powinien zapewnić środki pracy i materiały niezbędne do wykonywania pracy zdalnej. Jeżeli pracodawca nie zapewni tych środków, możliwe jest, aby pracownicy z nich korzystali.

Rejestruj wszystkie wykonane zadania

Dodane do rządowego projektu ustawy paragrafy 6-7 dotyczą ewidencji wykonywanych czynności. Pracodawca może nakazać pracownikowi prowadzenie takiej ewidencji. Po pierwsze, ewidencja powinna zawierać opis czynności oraz datę i godzinę ich wykonania. Pracodawca określi formę i częstotliwość prowadzenia ewidencji.

Odpowiedzialność pracodawcy
Proponowany ust. 8 przewiduje, że pracodawca może w każdym czasie wycofać polecenie świadczenia pracy zdalnej. Ustęp 9 stanowi również, że pracodawca ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo i higienę pracy zdalnej, jak również za wszelkie wypadki, które mogą się zdarzyć podczas wykonywania takiej pracy. Odpowiedzialność ta dotyczy jednak tylko materiałów lub środków pracy zapewnionych przez niego.