Post

Co Specustawa oferuje pracownikom?

W związku z rosnącym zagrożeniem epidemią koronawirusa, polskie władze szybko uchwaliły specustawę, która reguluje różne aspekty życia społecznego obywateli. Została ona szybko przyjęta, łącznie z całym procesem i podpisaniem. Zaczęła obowiązywać od 8 marca. Od początku marca Polska zmaga się z rozprzestrzeniającymi się chorobami zakaźnymi. Specustawa reguluje prawa i obowiązki pracowników i pracodawców, a także reguluje kwestie prawne. Przepisy regulujące wyjątkowe prawa i obowiązki pracowników i pracodawców są bardzo ważne.

Specustawa - Organizacja pracy w przedsiębiorstwie

Specustawa przewiduje, że pracodawca może powierzyć pracownikowi pracę zdalną. Jeżeli w danym zawodzie nie ma możliwości wykonywania pracy zdalnej, pracodawca może zdecydować, że pracownik zostanie odesłany do domu i będzie musiał wykonywać swoje obowiązki. Pracownik może zostać skontrolowany, a jego praca oceniona. To nie jest czas wolny. Jest to nadal czas pracy, ale odbywa się to w nieco inny sposób.

Pracodawca decyduje o tym, czy pracownik będzie pracował w domu. Nie musi uzasadniać swojej decyzji. Robi to na podstawie własnej oceny sytuacji.

Pracodawcy oddelegowywani do potencjalnie niebezpiecznych miejsc

Niektóre obszary kraju są bardziej narażone na niebezpieczeństwo niż inne. Podobne sytuacje można znaleźć w Europie. Włochy, które są obecnie w najgorszej sytuacji ze względu na epidemię oraz Niemcy, gdzie szacuje się, że 60-70% populacji jest zarażonych, są najbardziej niebezpiecznymi krajami na kontynencie. Kraje te są również miejscem, gdzie wielu polskich przedsiębiorców prowadzi działalność gospodarczą i handlową. Regiony te są często odwiedzane przez biznesmenów i pracowników w ramach podróży służbowych. Obecnie sytuacja wygląda tak, że pracownik może odmówić zgody na wyjazd w niebezpieczny rejon. Pracodawca nie może pociągnąć pracownika do odpowiedzialności za odmowę wykonania zadania. Pracownik, który odmawia wyjazdu, musi powołać się na odpowiednie przepisy kodeksu pracy i ustawy specjalnej. Musi też uzasadnić swoją odmowę troską o swoje bezpieczeństwo. Pracodawcy trudno będzie podważyć ten argument, ponieważ informacja o zagrożeniu jest powszechnie dostępna.

Urlop w czasie epidemii

Ustawa reguluje kwestię urlopów pracowniczych w czasie epidemii. O ile sprawa nie dotyczy zaległego urlopu, pracodawca nie może zmusić pracownika do wzięcia urlopu. Jeśli sprawa dotyczy zaległego urlopu, pracodawca może odesłać pracownika do domu, nawet jeśli jest to wbrew jego woli. W aktach osobowych zostanie odnotowane wykorzystanie zaległego urlopu przez pracownika. Pracodawca nie może oczekiwać od pracownika, że podczas takiego urlopu będzie wykonywał swoje obowiązki w domu. Urlop to urlop i zasady się nie zmieniają, niezależnie od przepisów prawa. Jest to czas odpoczynku od pracy, a pracodawca nie może powierzyć pracownikowi żadnych obowiązków zawodowych.

Pracodawca nie może zmusić pracownika do wykorzystania przysługującego mu urlopu, jeśli nie posiada on niewykorzystanego urlopu. Pracownik może sam zdecydować, kiedy chce wykorzystać wolne. Musi on przestrzegać regulaminu pracy i harmonogramu urlopów, ale nie można go do tego zmuszać.

Pracownik może robić, co mu się podoba podczas urlopu, niezależnie od tego, czy jest to urlop bieżący czy wypoczynkowy. Nie można go zmusić do pracy lub pozostania w domu. Może wykorzystać ten czas jak mu się podoba, pod warunkiem, że nie jest objęty administracyjną kwarantanną. Chociaż istnieje wiele powodów, aby nie podróżować lub opuszczać domu, wewnętrzne granice Europy zostały przywrócone. Pracownicy mogą jednak zdecydować się na podróż w dowolne miejsce.

Weryfikacja aktywności pracownika w czasie wolnym od pracy

Pracodawca musi zweryfikować, czy pracownik przebywa na urlopie. W trosce o swoje bezpieczeństwo i bezpieczeństwo swoich pracowników pracodawca może zażądać informacji o aktywności pracownika w czasie wolnym od pracy. Ustawa szczególna i inne dokumenty państwowe nie przyznają takich uprawnień. RODO nadal reguluje kwestie ochrony informacji i nie nastąpiła tu żadna zmiana. Pracodawca nie może zmusić pracownika do udzielenia takich informacji. Pracownik może jednak nadal korzystać z czasu wolnego.

Jeżeli pracodawca podejrzewa, że pracownik może stanowić zagrożenie dla firmy, może wezwać lekarza i poddać pracownika badaniom lekarskim. Pracodawca może również wydać stosowne zawiadomienie. Jest to dyskryminacja. Pracodawca nie może zwolnić pracownika, jeśli ma ku temu jasne i wystarczające powody.

Pracodawcy posiadający dzieci

Ustawa reguluje kwestie opieki nad dziećmi w czasie zamknięcia szkoły, żłobków i przedszkoli. Wszystkim rodzicom, którzy zostają w domu z dziećmi do lat ośmiu, przysługuje dodatkowy zasiłek na opiekę nad dzieckiem w wymiarze 14 dni. Każdy rodzic, który musi sprawować osobistą opiekę nad dzieckiem, może złożyć w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych wniosek o przyznanie zasiłku opiekuńczego. Maksymalna wysokość dodatkowego świadczenia, jakie może otrzymać rodzic, wynosi 14 dni. Wysokość wypłacanego świadczenia ustalana jest na podstawie przeciętnego wynagrodzenia otrzymywanego w okresie ostatnich 12 miesięcy. Stanowi to zabezpieczenie finansowe dla pracownika podczas jego nieobecności w pracy.

Ustawa reguluje wiele aspektów związanych z organizowaniem i zatrudnianiem pracowników w tych trudnych czasach. Warto zapoznać się z jej zapisami, gdyż są one narzędziem ochrony swoich praw.